Phong Thần Ký
Tác giả:
Hoàng Ngọc Lang
Thể loại:
Historical , Manhua , Martial Arts
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
94.680
Nội dung:
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Share:
Phong Thần Ký chap 182 Phong Thần Ký chap 181 Phong Thần Ký chap 180 Phong Thần Ký chap 179 Phong Thần Ký chap 178 Phong Thần Ký chap 177 Phong Thần Ký chap 176 Phong Thần Ký chap 175 Phong Thần Ký chap 174 Phong Thần Ký chap 173 Phong Thần Ký chap 172 Phong Thần Ký chap 171 Phong Thần Ký chap 170 Phong Thần Ký chap 169 Phong Thần Ký chap 168 Phong Thần Ký chap 167 Phong Thần Ký chap 166 Phong Thần Ký chap 165 Phong Thần Ký chap 164 Phong Thần Ký chap 163 Phong Thần Ký chap 162 Phong Thần Ký chap 161 Phong Thần Ký chap 160 Phong Thần Ký chap 159 Phong Thần Ký chap 158 Phong Thần Ký chap 157 Phong Thần Ký chap 156 Phong Thần Ký chap 155 Phong Thần Ký chap 154 Phong Thần Ký chap 153 Phong Thần Ký chap 152 Phong Thần Ký chap 151 Phong Thần Ký chap 150 Phong Thần Ký chap 149 Phong Thần Ký chap 148 Phong Thần Ký chap 147 Phong Thần Ký chap 146 Phong Thần Ký chap 145 Phong Thần Ký chap 144 Phong Thần Ký chap 143 Phong Thần Ký chap 142 Phong Thần Ký chap 141 Phong Thần Ký chap 140 Phong Thần Ký chap 139 Phong Thần Ký chap 138 Phong Thần Ký chap 137 Phong Thần Ký chap 136 Phong Thần Ký chap 135 Phong Thần Ký chap 134 Phong Thần Ký chap 133 Phong Thần Ký chap 132 Phong Thần Ký chap 131 Phong Thần Ký chap 130 Phong Thần Ký chap 129 Phong Thần Ký chap 128 Phong Thần Ký chap 127 Phong Thần Ký chap 126 Phong Thần Ký chap 125 Phong Thần Ký chap 124 Phong Thần Ký chap 123 Phong Thần Ký chap 122 Phong Thần Ký chap 121 Phong Thần Ký chap 120 Phong Thần Ký chap 119 Phong Thần Ký chap 118 Phong Thần Ký chap 117 Phong Thần Ký chap 116 Phong Thần Ký chap 115 Phong Thần Ký chap 114 Phong Thần Ký chap 113 Phong Thần Ký chap 112 Phong Thần Ký chap 111 Phong Thần Ký chap 110 Phong Thần Ký chap 109 Phong Thần Ký chap 108 Phong Thần Ký chap 107 Phong Thần Ký chap 106 Phong Thần Ký chap 105 Phong Thần Ký chap 104 Phong Thần Ký chap 103 Phong Thần Ký chap 102 Phong Thần Ký chap 101 Phong Thần Ký chap 100 Phong Thần Ký chap 99 Phong Thần Ký chap 98 Phong Thần Ký chap 97 Phong Thần Ký chap 96 Phong Thần Ký chap 95 Phong Thần Ký chap 94 Phong Thần Ký chap 93 Phong Thần Ký chap 92 Phong Thần Ký chap 91 Phong Thần Ký chap 90 Phong Thần Ký chap 89 Phong Thần Ký chap 88 Phong Thần Ký chap 87 Phong Thần Ký chap 86 Phong Thần Ký chap 85 Phong Thần Ký chap 84 Phong Thần Ký chap 83 Phong Thần Ký chap 82 Phong Thần Ký chap 81 Phong Thần Ký chap 80 Phong Thần Ký chap 79 Phong Thần Ký chap 78 Phong Thần Ký chap 77 Phong Thần Ký chap 76 Phong Thần Ký chap 75 Phong Thần Ký chap 74 Phong Thần Ký chap 73 Phong Thần Ký chap 72 Phong Thần Ký chap 71 Phong Thần Ký chap 70 Phong Thần Ký chap 69 Phong Thần Ký chap 68 Phong Thần Ký chap 67 Phong Thần Ký chap 66 Phong Thần Ký chap 65 Phong Thần Ký chap 64 Phong Thần Ký chap 63 Phong Thần Ký chap 62 Phong Thần Ký chap 61 Phong Thần Ký chap 60 Phong Thần Ký chap 59 Phong Thần Ký chap 58 Phong Thần Ký chap 57 Phong Thần Ký chap 56 Phong Thần Ký chap 55 Phong Thần Ký chap 54 Phong Thần Ký chap 53 Phong Thần Ký chap 52 Phong Thần Ký chap 51 Phong Thần Ký chap 50 Phong Thần Ký chap 49 Phong Thần Ký chap 48 Phong Thần Ký chap 47 Phong Thần Ký chap 46 Phong Thần Ký chap 45 Phong Thần Ký chap 44 Phong Thần Ký chap 43 Phong Thần Ký chap 42 Phong Thần Ký chap 41 Phong Thần Ký chap 40 Phong Thần Ký chap 39 Phong Thần Ký chap 38 Phong Thần Ký chap 37 Phong Thần Ký chap 36 Phong Thần Ký chap 35 Phong Thần Ký chap 34 Phong Thần Ký chap 33 Phong Thần Ký chap 32 Phong Thần Ký chap 31 Phong Thần Ký chap 30 Phong Thần Ký chap 29 Phong Thần Ký chap 28 Phong Thần Ký chap 27 Phong Thần Ký chap 26 Phong Thần Ký chap 25 Phong Thần Ký chap 24 Phong Thần Ký chap 23 Phong Thần Ký chap 22 Phong Thần Ký chap 21 Phong Thần Ký chap 20 Phong Thần Ký chap 19 Phong Thần Ký chap 18 Phong Thần Ký chap 17 Phong Thần Ký chap 16 Phong Thần Ký chap 15 Phong Thần Ký chap 14 Phong Thần Ký chap 13 Phong Thần Ký chap 12 Phong Thần Ký chap 11 Phong Thần Ký chap 10 Phong Thần Ký chap 9 Phong Thần Ký chap 8 Phong Thần Ký chap 7 Phong Thần Ký chap 6 Phong Thần Ký chap 5 Phong Thần Ký chap 4 Phong Thần Ký chap 3 Phong Thần Ký chap 2 Phong Thần Ký chap 1