Đệ Lục Thiên Ma Vương
Tác giả:
Thần Bắc Khắc 
Thể loại:
Adventure , Horror , Fantasy , Truyện COMICVN.NET  , Manhua , Magical , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
8.745
Nội dung:
Vua trời tầng trời thứ sáu cõi Dục là Tha Hóa Tự Tại Thiên (còn gọi là Thiên Ma Ba Tuần), sau khi thất bại trong nhiệm vụ chư Thần núi Tu Di là ngăn cản thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ, đã đến Minh Giới tu hành, vì một nhân duyên mà trở lại nhân gian, là họa hay phúc cho nhân gian? Mời các bạn cùng theo dõi tại Comicvn.net
Share:
Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 56 hết Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 55 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 54 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 53 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 52 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 51 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 50 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 49b Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 49 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 48 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 47 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 46 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 45 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 44 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 43 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 42 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 41 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 40 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 39 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 38 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 37 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 36 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 35 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 34 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 33 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 32 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 31 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 30 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 29 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 28 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 27 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 26 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 25 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 24 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 23 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 22 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 21 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 20 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 19 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 18 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 17 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 16 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 15 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 14 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 13 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 12 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 11 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 10 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 9 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 8 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 7 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 6 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 5 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 4 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 3 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 2 Đệ Lục Thiên Ma Vương chapter 1