Cơ Phát Khai Chu Bản
Tác giả:
Hoàng Ngọc Lang
Thể loại:
Action , Historical , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
12.262
Nội dung:
3000 năm trước, đời thứ 28 nhà Thương, Trụ Vương là hôn quân bạo ngược, hoang dâm vô độ, mê man Đắc kỹ là hồ yêu tuyệt diễm, bày đủ trò vui, Hoàng Thành trở thành cung vàng điện ngọc, khiến sinh linh lầm than. Nước chư hầu phương Tây đã có một đứa bé đầy đủ long khí, chân mạng thiên tử giáng sinh, Trụ Vương phái binh chinh chiến, Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là chư hầu nhỏ, binh ít thế yếu, vì bảo vệ con yêu là tiểu Cơ Phát, đã lập kỳ trận, mong xoay chuyển mệnh trời, đối phó Trụ Vương....
Share:
Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 163.1 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 163 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 162 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 161 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 160 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 159 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 158 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 157 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 156 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 155 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 154 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 153 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 152 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 151 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 150 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 149 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 148 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 147 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 146 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 145 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 144 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 143 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 142 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 141 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 140 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 139 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 138 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 137 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 136 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 135 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 134 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 133 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 132 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 131 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 130 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 129 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 128 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 127 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 126 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 125 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 124 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 123 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 122 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 121 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 120 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 119 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 118 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 117 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 116 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 115 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 114 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 113 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 112 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 111 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 110 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 109 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 108 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 107 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 106 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 105 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 104 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 103 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 102 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 101 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 100 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 99 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 98 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 97 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 96 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 95 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 94 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 93 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 92 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 91 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 90 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 89 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 88 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 87 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 86 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 85 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 84 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 83 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 82 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 81 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 80 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 79 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 78 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 77 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 76 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 75 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 74 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 73 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 72 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 71 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 70 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 69 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 68 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 67 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 66 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 65 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 64 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 63 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 62 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 61 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 60 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 59 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 58 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 57 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 56 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 55 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 54 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 53 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 52 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 51 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 50 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 49 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 48 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 47 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 46 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 45 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 44 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 43 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 42 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 41 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 40 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 39 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 38 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 37 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 36 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 35 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 34 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 33 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 32 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 31 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 30 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 29 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 28 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 27 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 26 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 25 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 24 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 23 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 22 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 21 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 20 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 19 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 18 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 17 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 16 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 15 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 14 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 13 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 12 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 11 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 10 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 9 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 8 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 7 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 6 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 5 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 4 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 3 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 2 Cơ Phát Khai Chu Bản chapter 1